Algemene voorwaarden

26 augustus 2015

 1. Algemeen
  1. Onder Profundo wordt in deze Algemene Voorwaarden begrepen de rechtspersoon Profundo B.V., gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 55290833.
  2. Onder de opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden begrepen de wederpartij waarmee Profundo een schriftelijke overeenkomst wil sluiten of heeft gesloten.
  3. Onder opdracht wordt in deze Algemene Voorwaarden begrepen alle mogelijke werkzaamheden die Profundo aanbiedt aan mogelijke opdrachtgevers, waaronder onderzoek, advies, training en andere werkzaamheden.
  4. Onder onderzoeksvoorstel wordt in deze Algemene Voorwaarden begrepen een door Profundo geschreven voorstel welke werkzaamheden voor de opdrachtgever zullen worden uitgevoerd, inclusief tijdsplanning en begroting.
 2. Toepasselijkheid en wijziging van de Algemene Voorwaarden
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Profundo en de opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zullen slechts dan voor Profundo bindend zijn, indien Profundo die uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
  3. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden geschiedt uitsluitend schriftelijk en geldt slechts voor de desbetreffende overeenkomst.
 3. Briefing
  1. Voordat Profundo een onderzoeksvoorstel schrijft, dienen beide partijen er zorg voor te dragen dat Profundo in voldoende mate op de hoogte is gesteld van de doelstellingen van de opdrachtgever met de opdracht.
  2. Onderzoeksvoorstellen van Profundo zijn mede gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
  3. De opdrachtgever staat er voor in dat hij gerechtigd is alle aan Profundo verstrekte gegevens door Profundo voor de uitvoering van de opdracht aan te laten wenden.
 4. Onderzoeksvoorstellen en offertes
  1. Onderzoeksvoorstellen van Profundo bevatten een duidelijke omschrijving van de voorgestelde activiteiten op het gebied van onderzoek, advisering, training en anderszins. Ook bevat het onderzoeksvoorstel een tijdsplanning wanneer de activiteiten zullen worden uitgevoerd en het resultaat zal worden opgeleverd, plus een begroting van de te maken kosten (inclusief de benodigde uren en gehanteerde tarieven). Alle onderdelen van het onderzoeksvoorstel kunnen in overleg met de opdrachtgever worden aangepast.
  2. Een onderzoeksvoorstel van Profundo is vrijblijvend zolang geen overeenkomst met de opdrachtgever gesloten is. De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten conform de activiteiten, tijdsplanning, begroting en andere specificaties in het onderzoeksvoorstel zodra de opdrachtgever het onderzoeksvoorstel ondertekend retourneert.
  3. Indien de opdrachtgever een contract opstelt dat gebaseerd is op het onderzoeksvoorstel van Profundo, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten zodra de opdrachtgever en Profundo dit contract beiden hebben ondertekend.
  4. Profundo kan voor het doen van een onderzoeksvoorstel kosten in rekening brengen, mits dit van tevoren met de opdrachtgever is overeengekomen.
  5. Indien de opdrachtgever bij meer dan één (potentiële) opdrachtnemer een verzoek heeft gedaan tot het uitbrengen van een onderzoeksvoorstel, is de opdrachtgever verplicht alle (potentiële) opdrachtnemers te informeren over het aantal verzoeken.
  6. Indien de opdrachtgever de verplichting uit artikel 4.5 niet mocht nakomen en Profundo geen opdracht verstrekt, is de opdrachtgever de kosten verschuldigd die Profundo heeft gemaakt in verband met het doen van het onderzoeksvoorstel.
  7. De in onderzoeksvoorstellen vermelde dagtarieven zijn inclusief alle kantoorkosten en reis- en verblijfskosten binnen Nederland, tenzij anders is aangegeven. Reis- en verblijfskosten buiten Nederland worden apart begroot.
  8. In onderzoeksvoorstellen worden alle kosten exclusief omzetbelasting vermeld. Indien de opdrachtgever omzetbelasting over de opdracht verschuldigd is, wordt de te betalen omzetbelasting apart vermeld.
  9. Door Profundo aangeboden tarieven en kosten kunnen gedurende drie maanden na het aanbod niet worden verhoogd, tenzij Profundo zich het recht van verhoging heeft voorbehouden.
  10. De door Profundo in het onderzoeksvoorstel voorgestelde tijdsplanning blijft geldig tot twee weken vóór de voorgestelde startdatum. Als de opdrachtgever nadien de opdracht wil verlenen, heeft Profundo het recht om de tijdsplanning aan te passen.
 5. Wijzigingen in de opdracht
  1. Indien de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst nog wijzigingen in de opzet en/of inhoud van de opdracht wenst aan te brengen, zal de opdrachtgever daartoe tijdig in overleg treden met Profundo. Profundo zal aan de gewenste wijzigingen meewerken, mits zulks in redelijkheid van Profundo kan worden verlangd en mits overeenstemming wordt bereikt over de voorgestelde veranderingen en over de kosten die in redelijkheid extra kunnen worden berekend, dan wel in redelijkheid in mindering komen.
  2. Het is Profundo nimmer toegestaan wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen opzet en/of inhoud van een opdracht zonder dat de opdrachtgever daarmee heeft in gestemd.
 6. Datum en condities van levering
  1. De datum van levering wordt door Profundo in het onderzoeksvoorstel bij benadering vastgesteld en geldt niet als een fatale termijn.
  2. De datum van levering is vastgesteld in de verwachting dat Profundo de van derden te betrekken gegevens tijdig krijgt geleverd. Indien deze verwachting ongegrond blijkt, ook al is zulks het gevolg van reeds bij het sluiten van de overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de datum van levering met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd. De datum van levering zal ook worden verlengd indien de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.
  3. Overschrijding van de door Profundo bij benadering vastgestelde datum van levering geeft de opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade.
  4. Indien de opdrachtgever van mening is dat de overschrijding van de bij benadering vastgestelde datum van levering voor hem als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, zal de opdrachtgever Profundo schriftelijk een redelijke datum van levering stellen. Profundo is verplicht na ontvangst van de hierboven bedoelde kennisgeving in overleg te treden met de opdrachtgever ter zake de voorgestelde datum van levering.
  5. Er kan uitsluitend sprake zijn van een fatale termijn indien een precieze datum in de overeenkomst is vastgelegd waarop de levering moet geschieden, welke datum tevens expliciet als fatale termijn is aangeduid. Een fatale termijn is niet bindend ingeval:
   1. van tussentijdse wijzigingen in de opdracht;
   2. van meerwerk;
   3. van buiten de macht van Profundo gelegen factoren, die de gegevensverzameling en analyse kunnen beïnvloeden;
   4. de opdrachtgever gegevens aan Profundo ter beschikking dient te stellen en die gegevens niet tijdig, onjuist en/of gebrekkig worden aangeleverd;
   5. de opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen - inclusief het leveren van commentaar op concept-rapporten - niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.
  6. Ingeval de opdrachtgever in verzuim blijft met betrekking tot zijn betalingsverplichting, heeft Profundo het recht haar leveringsverplichting op te schorten totdat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting is nagekomen.
  7. Wanneer de opdracht een onderzoek betreft, wordt het eindrapport in elektronische vorm aangeleverd, en desgewenst in ingebonden vorm (2 exemplaren). Conceptrapporten worden elektronisch aangeleverd. Wanneer de opdracht andersoortige activiteiten betreft, zoals consultancy of training, worden specifieke afspraken gemaakt over aanlevering van de resultaten.
 7. Tijdsplanning
  1. Wanneer twee weken voor de in het onderzoeksvoorstel genoemde startdatum nog geen overeenkomst gesloten is, heeft Profundo het recht om de tijdsplanning aan te passen.
  2. Wanneer de opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen - inclusief het leveren van commentaar op concept-rapporten - niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Profundo het recht om de tijdsplanning aan te passen.
  3. Profundo zal zich inspannen om zich aan de overeengekomen tijdsplanning te houden. Wanneer echter om zwaarwegende redenen de tijdsplanning herzien moet worden, zal Profundo hierover zo snel mogelijk in overleg treden met de opdrachtgever.
  4. Indien de opdrachtgever in de overeengekomen tijdsplanning een wijziging wenst aan te brengen, zal hij in overleg treden met Profundo. De bereidheid van Profundo om de tijdsplanning te wijzigen zal mede afhangen van de bereidheid van de opdrachtgever de kosten te vergoeden die Profundo moet maken als gevolg van de gewenste wijziging in de overeengekomen tijdsplanning.
 8. Aansprakelijkheid
  1. Profundo zal iedere opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Een volledige garantie dat aan alle doelstellingen van de opdrachtgever voldaan zal worden valt echter niet te geven. Het eindresultaat van een onderzoeksproject is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de gezochte gegevens in de geraadpleegde bronnen.
  2. Profundo kan door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Profundo van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop door de opdrachtgever vertrouwd mag worden.
  3. Wanneer de door Profundo gebruikte bronnen fouten bevatten dan is Profundo hiervoor niet aansprakelijk, tenzij aangetoond wordt dat Profundo wist dat deze bronnen fouten bevatten.
  4. Wanneer de opdrachtgever een eigen publicatie of een persbericht openbaar maakt, gebaseerd op het eindrapport van Profundo, dan is Profundo niet aansprakelijk voor de daarin vermelde gegevens en conclusies, tenzij de opdrachtgever aan Profundo gevraagd heeft om gegevens en conclusies in de publicatie of het persbericht te controleren.
  5. De aansprakelijkheid voor de tekortkomingen zoals bedoeld in artikel 8.2 wordt beperkt tot het bedrag dat Profundo voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht ontvangt.
  6. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen drie jaar na het ontdekken van de tekortkomingen te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
  7. Iedere aansprakelijkheid van Profundo voor eventuele door de opdrachtgever geleden gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan alle schade als gevolg van iedere vorm van gebruik van onderzoeksuitkomsten door de opdrachtgever en derden.
  8. Personen, bedrijven en organisaties die door Profundo onderzocht worden, mogen vertrouwen op de zorgvuldigheid en deskundigheid van Profundo bij het uitvoeren van onderzoeken. Aansprakelijkheid van Profundo voor eventuele door deze derden geleden schade gedurende het onderzoeksproces is uitgesloten.
  9. De opdrachtgever verleent aan Profundo een algehele en onvoorwaardelijke vrijwaring voor aanspraken van derden die voortvloeien uit:
   1. de door de opdrachtgever aan Profundo voor de opdracht verstrekte gegevens;
   2. het gebruik van de resultaten van de opdracht.
 9. Afronding, ingebrekestelling en tussentijdse beëindiging
  1. Een opdracht wordt beschouwd als afgerond als het eindrapport aan de opdrachtgever is geleverd en de opdrachtgever mondeling of schriftelijk aan Profundo heeft laten weten geen (verder) commentaar op het eindrapport meer te hebben en/of wanneer de opdrachtgever mondeling of schriftelijk aan Profundo heeft laten weten de opdracht als afgerond te beschouwen.
  2. Indien Profundo als gevolg van een oorzaak die de opdrachtgever kan worden toegerekend, de opdracht niet heeft kunnen uitvoeren of niet heeft kunnen uitvoeren conform het daaraan ten grondslag liggende onderzoeksvoorstel, zal Profundo de opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Als de opdrachtgever dan nog steeds in gebreke blijft is Profundo gerechtigd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring tussentijds te beëindigen, waarbij Profundo tevens aanspraak kan maken op vergoeding van de kosten die zij voor de uitvoering van deze opdracht inmiddels heeft gemaakt.
  3. Het in artikel 9.2 gestelde geldt ook als de opdrachtgever zich stelselmatig niet houdt aan de afgesproken tijdsplanning betreffende het aanleveren van gegevens of het geven van commentaar op concept-rapporten en als daardoor de opleverdatum van het eindrapport dermate moet worden uitgesteld dat het eindrapport bij oplevering al verouderd zou zijn.
  4. Indien Profundo of de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopig) surséance van betaling vraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
  5. Ingeval de overeenkomst door de opdrachtgever voortijdig wordt beëindigd, is de opdrachtgever aan Profundo een vergoeding verschuldigd voor de tot op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Daaronder wordt onder meer verstaan werkzaamheden en kosten die gemoeid zijn met voorbereiding, overleg, onderzoeksvoorstel, gegevensverzameling, analyse, rapportage en advisering.
 10. Intellectueel eigendom en publicaties
  1. Alle rechten, waaronder het auteursrecht, op het volgende onderzoeksmateriaal berusten en blijven berusten bij Profundo:
   1. onderzoeksvoorstellen, offertes e.d.;
   2. alle door Profundo vervaardigde onderzoeksinstrumenten, zoals modellen, methodologieën, vragenlijsten, instrumenten en software;
   3. eindrapporten van opdrachten uitgevoerd voor meer dan één opdrachtgever (multi-cliënt onderzoek).
  2. Bij een opdracht voor één opdrachtgever draagt Profundo het auteursrecht op het eindrapport over aan de opdrachtgever. Deze verkrijgt daarmee ook het exclusieve recht om te bepalen of, hoe en wanneer het eindrapport openbaar wordt gemaakt. Als de opdrachtgever het eindrapport openbaar maakt, of een publicatie gebaseerd op het eindrapport, zal daarin echter duidelijk worden vermeld dat het onderzoek is uitgevoerd door Profundo (onder vermelding van de website www.profundo.nl). Dit geldt ook voor begeleidende persberichten.
  3. Wanneer de opdrachtgever het eindrapport niet openbaar maakt, zal Profundo het eindrapport en de inhoud daarvan te allen tijde vertrouwelijk blijven behandelen. Indien de opdrachtgever het door Profundo geschreven eindrapport, of een publicatie gebaseerd op het eindrapport, openbaar maakt dan verkrijgt Profundo het recht om de openbaar gemaakte publicatie te verspreiden via de eigen website of anderszins.
  4. Profundo is desgewenst bereid om publicaties en persberichten van de opdrachtgever die gebaseerd zijn op het eindrapport voor openbaarmaking te controleren op een juiste weergave van de gegevens en conclusies. Wanneer het om een omvangrijke publicatie gaat, kan Profundo daarvoor kosten in rekening brengen.
  5. Wanneer de opdracht is afgerond verkrijgt Profundo het recht om een korte beschrijving van het opdracht - inclusief de naam van de opdrachtgever, het onderwerp en de belangrijkste conclusies - te publiceren op haar website, in haar nieuwsbrief en/of in haar jaarverslag. Dit recht staat los van het bepaalde in artikel 10.3.
 11. Betalingsvoorwaarden
  1. Indien de begroting van de opdracht boven de € 5.000 uitkomt, zal Profundo, nadat met de opdrachtgever een overeenkomst gesloten is, een rekening sturen voor een eerste termijn van 40% van het begrote bedrag. Na afronding van de opdracht volgt een gespecificeerde rekening voor de resterende 60% en eventuele bijkomende en/of in mindering gebrachte kosten.
  2. Voor opdrachten waarvoor de begroting onder de € 5.000 blijft, wordt een gespecificeerde rekening verstuurd na afronding van de opdracht.
  3. Betaling van rekeningen dient door de opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na de datum waarop de rekening is verstuurd, onder vermelding van het factuurnummer.
  4. Wanneer door Profundo nog geen rekening verstuurd is worden betalingen van de opdrachtgever niet geaccepteerd.
 12. Vertrouwelijke informatie
  1. Alle informatie die tijdens de briefing en de uitvoering van de opdracht door partijen aan elkaar wordt verstrekt is strikt vertrouwelijk en partijen verplichten zich tot geheimhouding daarvan. Deze geheimhoudingsverplichting geldt ook indien de opdracht niet aan Profundo wordt verstrekt.
  2. De geheimhoudingsverplichting bedoeld in artikel 12.1 geldt echter niet voor de gegevens en conclusies die in het eindrapport vermeld staan, in het geval dat de opdrachtgever overgaat tot openbaarmaking van het eindrapport. Wanneer de opdrachtgever een publicatie gebaseerd op het eindrapport openbaar maakt, geldt de geheimhoudingsverplichting niet voor de gegevens en conclusies in deze publicatie.
  3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan (enig onderdeel van) het in artikel 10.1 genoemde onderzoeksmateriaal zonder de toestemming van Profundo ter kennis van derden te brengen. De opdrachtgever kan het bedoelde materiaal voor intern gebruik reproduceren.
 13. Inschakeling derden
  1. Profundo is bevoegd om werkzaamheden door derden uit te laten voeren. Indien die derden door Profundo zijn geselecteerd en betaald, blijft Profundo volledig verantwoordelijk voor de door hen verrichte werkzaamheden.
  2. Wanneer de opdrachtgever Profundo vraagt om samen te werken met een derde bij de uitvoering van de opdracht, zal Profundo hierover overeenstemming trachten te bereiken met deze derde en de opdrachtgever. Daarbij is met name van belang dat de opdrachtgever bereid is te betalen voor de extra kosten die voortvloeien uit het overleg met de derde en dat deze derde verantwoordelijkheid blijft voor de door hem verrichte werkzaamheden.
 14. Toepasselijk recht en beslechting van geschillen
  1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Profundo is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van (een) overeenkomst(en) tussen partijen worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam, tenzij Profundo er voor mocht kiezen het geschil voor te leggen aan de rechtbank in de plaats van vestiging van de opdrachtgever.
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND