Maatschappelijke organisaties (NGO's)
Financiële instellingen
Overheden en onderzoeksinstituten
Voor wie we werken

Wat we doen voor maatschappelijke organisaties (NGO's)

Profundo werkt voor maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland, die zich bezig houden met mensenrechten, milieu en natuur, arbeidsrechten, duurzame ontwikkeling, dierenrechten en andere duurzaamheidsthema's. Profundo biedt deze organisaties verschillende diensten om hun doelstellingen te helpen verwezenlijken:

Download de brochure: Brochure Profundo diensten maatschappelijke organisaties of lees hieronder verder.

MVO-profiel van een onderneming

In een MVO-profiel wordt een onderneming doorgelicht door middel van een uitgebreide beschrijving van de organisatiestructuur en de rechtspersoon (juridische structuur) van de betreffende onderneming; hetzelfde doen we met de (eventueel aanwezige) dochterondernemingen; we brengen de markten waar het bedrijf zich op beweegt in kaart en we beschrijven de producten en/of diensten die door de onderneming worden aangeboden. We analyseren het MVO-beleid van de onderneming en verzamelen informatie over mogelijk controversiële activiteiten, diensten en producten.

Een bedrijfsprofiel kan uitgebouwd worden met een analyse van de financiers van de onderneming (aandeelhouders, banken, overheden en overige financiers); met een analyse van de subsidies die het bedrijf ontvangt (en van de subsidiegevers) en met een analyse van de belastingen die de onderneming betaalt.

 

Voorbeelden:

Overzicht van ketens of sectoren

In een onderzoek naar een sector (zoals de biobrandstofsector, de elektriciteitssector of de wapenindustrie) analyseren we welke bedrijven in de sector actief zijn en wie de grote en invloedrijke spelers zijn. Hetzelfde kunnen we doen voor internationale grondstofketens in de landbouw, mijnbouw, energiesector, bosbouw en visserij.

We analyseren handels- en investeringsrelaties en leggen machtsverhoudingen binnen ketens en sectoren bloot. Controversiële activiteiten brengen we in kaart, evenals de rol van banken en andere financiële instellingen bij de financiering van ketens en sectoren.

We zoeken naar mogelijkheden om de bijdrage van grondstofketens en sectoren aan de duurzame ontwikkeling van productielanden te verbeteren, en om de schade aan mens en milieu te verminderen. Op basis van deze analyses adviseren we over strategische opties voor maatschappelijke organisaties om grondstofketens en sectoren te helpen verduurzamen, door bedrijven, financiers en overheden aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.

Voorbeelden:

Financiële analyse van een bedrijf of project

Voor een specifiek bedrijf of project (een stuwdam, papierproducent of kolencentrale) onderzoeken we hoe financiële instellingen - zoals banken, pensioenfondsen, verzekeraars, vermogensbeheerders, ontwikkelingsbanken en export credit agencies - betrokken zijn bij de financiering. Alle investeringsvormen - leningen, kredieten, garanties, aandelen, obligaties, etc. - brengen we in kaart, om te bepalen waar mogelijkheden liggen voor beïnvloeding. We gaan na welke financiële instellingen invloed kunnen uitoefenen op het betreffende bedrijf, om de duurzaamheidsproblemen die dit bedrijf veroorzaakt te voorkomen of op te lossen. En we adviseren maatschappelijke organisaties hoe zij deze financiers kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

Voorbeelden:

Ranking van de investeringen van financiële instellingen

We onderzoeken hoe financiële instellingen - zoals banken, pensioenfondsen, verzekeraars, vermogensbeheerders, ontwikkelingsbanken en export credit agencies - betrokken zijn bij bedrijven in controversiële sectoren (zoals de palmoliesector, de kolenmijnbouw of clustermunitieproducenten). Ook kunnen we de financiering onderzoeken van bedrijven die zaken doen met een onderdrukkend regime.

Het onderzoek kan zich richten op alle financiële instellingen uit een bepaald land of op de grootste investeerders wereldwijd. Alle vormen van investeringen en financieringen - leningen, kredieten, garanties, aandelen, obligaties, etc. - worden in kaart gebracht, of alleen controversiële financiële producten en investeringsvormen (grondstofbeleggingen, derivaten, etc.). Dit onderzoek resulteert in een ranking van financiële instellingen op basis van hun betrokkenheid bij een sector of thema.

Voorbeelden:

Portfolio-analyse van een financiële instelling

Voor een bank, of een andere financiële instelling, analyseren we de financiële betrokkenheid bij bedrijven in controversiële sectoren of bij bedrijven die zaken doen met een onderdrukkend regime. Alle vormen van investeringen en financieringen - leningen, kredieten, garanties, aandelen, obligaties, etc. - worden in kaart gebracht, of alleen controversiële financiële producten en investeringsvormen (grondstofbeleggingen, derivaten, etc.). Het onderzoek kan resulteren in aanbevelingen voor het benaderen van de financiële instelling.

Voorbeelden:

Beoordeling verantwoord beleggings- en financieringsbeleid

Van een of meerdere financiële instellingen analyseren we het verantwoord beleggings- en financieringsbeleid. Door een vergelijking te maken met internationale standaarden, verdragen en richtlijnen rond tal van duurzaamheidsthema's (van klimaat tot arbeidsrechten, van biodiversiteit tot corruptie) beoordelen we de kwaliteit van dit beleid.

Daarbij betrekken we ook de instrumenten die financiële instellingen gebruiken om hun beleid in de praktijk te brengen (stemmen, engagement, clausules in leningcontracten, uitsluiting, etc.). Zo analyseren we hoe effectief financiële instellingen voorkomen dat hun investeringen schade toebrengen aan mens en milieu, maar ook wat financiële instellingen doen om een duurzame economische ontwikkeling vorm te geven.

Dit onderzoek kan resulteren in een ranking van financiële instellingen op basis van de kwaliteit van hun verantwoord beleggings- en financieringsbeleid. Maar ook biedt zo'n analyse strategische aanknopingspunten voor maatschappelijke organisatie om financiers aan te spreken op de beloftes die ze in hun beleid hebben gedaan.

Voorbeelden:

Analyse van overheidsbeleid

We analyseren het beleid van overheden en semi-overheidsinstellingen (zoals ontwikkelingsbanken), om de sociale- en milieuconsequenties van bestaand beleid en voorgestelde beleidswijzigingen op economisch, financieel en fiscaal gebied te beoordelen. Op basis van deze analyses ontwikkelen we voorstellen hoe overheden maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in grondstofketens en de financiële sector kunnen bevorderen. De juridische en politieke haalbaarheid van deze voorstellen kan verder onderzocht worden.

Voorbeelden:

Maatschappelijke kosten-baten analyse

Van beleidsvoornemens, voorgestekde invsteringsprojecten of complete economische sectoren maken we een maatschappelijke kosten-baten analyse, waarbij de economische voordelen worden afgewogen tegen de externe kosten voor mens, milieu en maatschappij

Voorbeelden:

Inventarisatie van subsidies en belastingontwijking

Bij het verstrekken van subsidies aan bedrijven, laten overheden duurzaamheidsoverwegingen niet altijd voldoende meewegen. Subsidies voor investeringen en activiteiten die schadelijk zijn voor mens en milieu kunnen we in kaart brengen.

Ook onderzoeken we hoe bedrijven internationale constructies opzetten om belastingen zoveel mogelijk te ontwijken. Naast erkende belastingparadijzen speelt ook Nederland daarbij een rol. De Nederlandse belastingregels trekken veel brievenbusdochters van internationale bedrijven aan, waardoor andere overheden belastingen onthouden worden.

Voorbeelden:

Campagne-advies en -evaluatie

Op basis van onze kennis van economische relaties en veranderingsprocessen in sectoren en ketens, adviseren we maatschappelijke organisaties over het opzetten van campagnes.  Samen met onze opdrachtgevers denken we na over hun strategische keuzes en zoeken we naar concrete mogelijkheden om bij te dragen aan duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. We zoeken daarbij naar nieuwe mogelijkheden voor het beïnvloeden van bedrijven, bijvoorbeeld via hun financiers en afnemers, en overheden.

Ook evalueren we afgeronde campagnes van maatschappelijke organisaties, waarbij de gevoerde strategieën, gerealiseerde effecten en behaalde resultaten aan bod komen.

Voorbeelden:

 

Workshops en trainingen

Voor medewerkers van maatschappelijke organisaties verzorgen we workshops of trainingen over alle thema's waar wij onderzoek naar doen. Met een training vergroten we het inzicht in economische relaties en aangrijpingspunten voor verandering, wat de effectiviteit en doelgerichtheid van campagnes ten goede komt. Een workshop kan ook worden ingezet als onderdeel van een project om bijvoorbeeld de resultaten van onderzoek te delen met andere organisaties of met medewerkers.

Voorbeelden:

 

Cash flow analyse

In een cash flow analyse worden alle huidige en toekomstige geldstromen van een bedrijf in beeld gebracht. Er wordt gekeken naar de herkomst van het binnenkomende geld en naar kosten en investeringsprojecten waaraan geld wordt uitgegeven. Is het geld voornamelijk afkomstig van de operationele activiteiten van het bedrijf, of is er sprake van een eenmalige meevaller of grote leningen? Alle bedrijfsstukken inclusief toekomstplannen van het bedrijf worden grondig geanalyseerd, waardoor zowel de huidige als de toekomstige liquiditeit van het bedrijf goed kan worden weergegeven. Een cash flow analyse geeft aan of een bedrijf voldoende liquide middelen heeft om een voorgenomen project zelf te financieren, of dat er nieuwe externe financiering - in de vorm van leningen of emissies - nodig is.

Voorbeeld:

 

Onderzoek internationale investeringen

We onderzoeken trends in internationale investerings- en handelsstromen en de gevolgen daarvan voor mensenrechten, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling

Voorbeelden:

Menu
home
over ons
voor wie
thema's
nieuws
contact
Contact
Profundo
Radarweg 505
1043 NZ Amsterdam

Tel: 020-8208320
E-mail:
Nieuwsbrief
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
Tweets
RT @miriam_vreman: Het Europees parlement trekt een grens :)! Geen #palmolie in biobrandstof! https://t.co/3lRr0TLE8p
RT @CouncilOnEthics: Recommendations to exclude nuclear weapons producers from the GPFG: AECOM, BAE Systems Plc, Fluor Corp and Huntington…
Copyright 2012 Profundo
vormgeving Bean Creative, bouw EasyMIND